APM Line

Guangzhou Metro

APM Line of Guangzhou Metro first opened in 2010.