Guangfo Line

Guangzhou Metro

Guangfo Line of Guangzhou Metro first opened in 2010.