Book China Travel

Nanjing to Bengbu

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
K283 K Nanjing Bengbu 00:40 02:48 2 hours 8 minutes
K5830 K Nanjing Bengbu 00:59 02:57 1 hours 58 minutes
K337 K Nanjing Bengbu 01:28 03:26 1 hours 58 minutes Business: 88.5
Soft Sleeper (Upper): 125.5
Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Soft Seat: 44.5
Hard Seat: 28.5
K8403 K Nanjing Bengbu 01:34 03:50 2 hours 16 minutes Business: 88.5
Soft Sleeper (Upper): 125.5
Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Soft Seat: 44.5
Hard Seat: 28.5
K8483 K Nanjing Bengbu 01:40 03:57 2 hours 17 minutes
K8353 K Nanjing Bengbu 02:04 04:03 1 hours 59 minutes
K553 K Nanjing Bengbu 02:12 04:10 1 hours 58 minutes Business: 88.5
Soft Sleeper (Upper): 125.5
Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Soft Seat: 44.5
Hard Seat: 28.5
K1048 K Nanjing Bengbu 02:18 04:16 1 hours 58 minutes
K1183 K Nanjing Bengbu 02:27 04:38 2 hours 11 minutes
K8372 K Nanjing Bengbu 02:44 04:50 2 hours 6 minutes
K8386 K Nanjing Bengbu 02:54 05:18 2 hours 24 minutes
K8367 K Nanjing Bengbu 03:12 05:12 2 hours 0 minutes
K5572 K Nanjing Bengbu 03:28 05:53 2 hours 25 minutes
K8428 K Nanjing Bengbu 03:46 05:47 2 hours 1 minutes
K348 K Nanjing Bengbu 07:17 09:32 2 hours 15 minutes Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Hard Seat: 28.5
G457 G Nanjing South Bengbu South 07:34 08:16 42 minutes
G1971 G Nanjing South Bengbu South 07:39 08:21 42 minutes
G102 G Nanjing South Bengbu South 07:48 08:37 49 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G104 G Nanjing South Bengbu South 08:02 08:44 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G1886 G Nanjing South Bengbu South 08:07 08:59 52 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
D5422 D Nanjing Bengbu 08:40 10:17 1 hours 37 minutes
G1875 G Nanjing South Bengbu South 08:45 09:27 42 minutes
G1975 G Nanjing South Bengbu South 08:49 09:31 42 minutes
D9576 D Nanjing Bengbu 09:36 11:25 1 hours 40 minutes
G114 G Nanjing South Bengbu South 09:50 10:32 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G1224 G Nanjing South Bengbu South 09:55 10:52 57 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K5828 K Nanjing Bengbu 10:10 12:17 2 hours 7 minutes
G1258 G Nanjing South Bengbu South 10:42 11:25 43 minutes Premier: 154.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G1806 G Nanjing South Bengbu South 10:47 11:29 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G1921 G Nanjing South Bengbu South 10:51 11:33 42 minutes
G116 G Nanjing South Bengbu South 11:09 11:51 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K5826 K Nanjing Bengbu 11:21 13:28 2 hours 7 minutes
G1214 G Nanjing South Bengbu South 11:54 12:36 42 minutes Business: 254.5
Premier: 154.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G122 G Nanjing South Bengbu South 12:15 12:56 41 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K5822 K Nanjing Bengbu 12:33 14:52 2 hours 19 minutes
G1253 G Nanjing South Bengbu South 12:46 13:31 45 minutes Business: 254.5
Premier: 154.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K290 K Nanjing Bengbu 12:47 15:03 2 hours 16 minutes Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Hard Seat: 28.5
G1228 G Nanjing South Bengbu South 12:54 13:43 49 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K376 K Nanjing Bengbu 12:59 15:12 2 hours 13 minutes
G38 G Nanjing South Bengbu South 13:02 13:55 53 minutes Business: 254.5
Premier: 154.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K517 K Nanjing Bengbu 13:05 15:25 2 hours 20 minutes Business: 60.5
Soft Sleeper (Upper): 111.5
Soft Sleeper (Upper): 99.5
Hard Sleeper (Upper): 65.5
Soft Seat: 30.5
Hard Seat: 19.5
K361 K Nanjing Bengbu 13:14 15:19 2 hours 5 minutes
G1925 G Nanjing South Bengbu South 13:17 13:59 42 minutes
G168 G Nanjing South Bengbu South 13:22 14:10 48 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K1147 K Nanjing Bengbu 13:26 15:31 2 hours 5 minutes
G460 G Nanjing South Bengbu South 13:57 14:49 52 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G1810 G Nanjing South Bengbu South 14:11 14:53 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G7296 G Nanjing South Bengbu South 14:16 14:58 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G134 G Nanjing South Bengbu South 14:24 15:06 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G56 G Nanjing South Bengbu South 14:29 15:11 42 minutes
K1540 K Nanjing Bengbu 14:40 16:52 2 hours 12 minutes Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Hard Seat: 28.5
G138 G Nanjing South Bengbu South 14:51 15:33 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K46 K Nanjing Bengbu 15:03 17:04 2 hours 1 minutes Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Hard Seat: 28.5
K234 K Nanjing Bengbu 15:09 17:16 2 hours 7 minutes
K2187 K Nanjing Bengbu 15:15 17:40 2 hours 25 minutes
G1870 G Nanjing South Bengbu South 15:37 16:34 57 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G227 G Nanjing South Bengbu South 15:43 16:25 42 minutes
T205 T Nanjing Bengbu 15:46 17:33 1 hours 47 minutes
G283 G Nanjing South Bengbu South 15:48 16:30 42 minutes
G7280 G Nanjing South Bengbu South 15:55 17:06 1 hours 11 minutes
G144 G Nanjing South Bengbu South 16:07 16:49 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G1819 G Nanjing South Bengbu South 16:15 16:56 41 minutes
G52 G Nanjing South Bengbu South 16:20 17:01 41 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
1462 Ordinary Nanjing Bengbu 16:22 18:36 2 hours 14 minutes
K464 K Nanjing Bengbu 16:28 18:48 2 hours 5 minutes Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Hard Seat: 28.5
K850 K Nanjing Bengbu 16:45 19:00 2 hours 11 minutes Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Hard Seat: 28.5
G1822 G Nanjing South Bengbu South 17:09 18:01 52 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K173 K Nanjing Bengbu 17:38 20:34 2 hours 56 minutes
G1899 G Nanjing South Bengbu South 17:52 18:33 41 minutes
G216 G Nanjing South Bengbu South 18:06 18:48 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K735 K Nanjing Bengbu 18:19 20:58 2 hours 39 minutes
K1807 K Nanjing Bengbu 18:32 21:24 2 hours 52 minutes Business: 88.5
Soft Sleeper (Upper): 125.5
Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Soft Seat: 44.5
Hard Seat: 28.5
T117 T Nanjing Bengbu 18:55 20:42 1 hours 47 minutes
G158 G Nanjing South Bengbu South 18:57 19:39 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
Z252 Z Nanjing Bengbu 19:03 20:48 1 hours 45 minutes
K560 K Nanjing Bengbu 19:10 21:17 2 hours 7 minutes Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Hard Seat: 28.5
G7696 G Nanjing South Bengbu South 19:13 19:54 41 minutes
G62 G Nanjing South Bengbu South 19:22 20:03 41 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G7293 G Nanjing South Bengbu South 19:27 20:15 48 minutes
G344 G Nanjing South Bengbu South 19:33 20:21 48 minutes
K1013 K Nanjing Bengbu 19:42 21:40 1 hours 58 minutes
G298 G Nanjing South Bengbu South 19:45 20:34 49 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
K373 K Nanjing Bengbu 19:49 21:53 2 hours 4 minutes Business: 88.5
Soft Sleeper (Upper): 125.5
Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Soft Seat: 44.5
Hard Seat: 28.5
G1967 G Nanjing South Bengbu South 19:54 20:51 57 minutes
G1732 G Nanjing South Bengbu South 20:32 21:20 48 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G7290 G Nanjing South Bengbu South 20:37 21:25 48 minutes
K152 K Nanjing Bengbu 20:42 00:04 3 hours 22 minutes
G7590 G Nanjing South Bengbu South 20:45 21:33 48 minutes
K49 K Nanjing Bengbu 20:48 00:42 3 hours 54 minutes Business: 60.5
Soft Sleeper (Upper): 111.5
Soft Sleeper (Upper): 99.5
Hard Sleeper (Upper): 65.5
Soft Seat: 30.5
Hard Seat: 19.5
G7642 G Nanjing South Bengbu South 20:50 21:38 48 minutes
G1662 G Nanjing South Bengbu South 21:03 21:56 53 minutes
G7620 G Nanjing South Bengbu South 21:09 21:50 41 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
G7190 G Nanjing South Bengbu South 21:21 22:03 42 minutes
D716 D Nanjing Bengbu 21:29 23:01 1 hours 32 minutes Soft Sleeper (Upper): 235
Hard Sleeper (Upper): 185
2nd Class: 57.0
G7300 G Nanjing South Bengbu South 21:35 22:17 42 minutes Business: 254.5
1st Class: 134.5
2nd Class: 79.5
Z172 Z Nanjing Bengbu 22:13 23:53 1 hours 39 minutes Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Hard Seat: 28.5
K4168 K Nanjing Bengbu 22:32 01:15 2 hours 43 minutes Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Hard Seat: 28.5
Z41 Z Nanjing Bengbu 22:49 00:21 1 hours 32 minutes
Z282 Z Nanjing Bengbu 22:55 00:27 1 hours 32 minutes Business: 88.5
Soft Sleeper (Upper): 125.5
Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Soft Seat: 44.5
Hard Seat: 28.5
Z165 Z Nanjing Bengbu 23:01 00:33 1 hours 32 minutes
K189 K Nanjing Bengbu 23:19 01:58 2 hours 39 minutes Business: 88.5
Soft Sleeper (Upper): 125.5
Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Soft Seat: 44.5
Hard Seat: 28.5
K1333 K Nanjing Bengbu 23:26 02:10 2 hours 44 minutes Business: 88.5
Soft Sleeper (Upper): 125.5
Soft Sleeper (Upper): 113.5
Hard Sleeper (Upper): 74.5
Soft Seat: 44.5
Hard Seat: 28.5
K8357 K Nanjing Bengbu 23:34 02:05 2 hours 31 minutes
K5576 K Nanjing Bengbu 23:46 02:17 2 hours 1 minutes
K1182 K Nanjing Bengbu 24:00 04:38 2 hours 11 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
K283 Nanjing

to

Bengbu
00:40

to

02:48
K5830 Nanjing

to

Bengbu
00:59

to

02:57
K337 Nanjing

to

Bengbu
01:28

to

03:26
Bus. Cls.:

88.5RMB

Soft Sleeper (U):

125.5RMB

Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Soft Seat:

44.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

K8403 Nanjing

to

Bengbu
01:34

to

03:50
Bus. Cls.:

88.5RMB

Soft Sleeper (U):

125.5RMB

Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Soft Seat:

44.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

K8483 Nanjing

to

Bengbu
01:40

to

03:57
K8353 Nanjing

to

Bengbu
02:04

to

04:03
K553 Nanjing

to

Bengbu
02:12

to

04:10
Bus. Cls.:

88.5RMB

Soft Sleeper (U):

125.5RMB

Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Soft Seat:

44.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

K1048 Nanjing

to

Bengbu
02:18

to

04:16
K1183 Nanjing

to

Bengbu
02:27

to

04:38
K8372 Nanjing

to

Bengbu
02:44

to

04:50
K8386 Nanjing

to

Bengbu
02:54

to

05:18
K8367 Nanjing

to

Bengbu
03:12

to

05:12
K5572 Nanjing

to

Bengbu
03:28

to

05:53
K8428 Nanjing

to

Bengbu
03:46

to

05:47
K348 Nanjing

to

Bengbu
07:17

to

09:32
Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

G457 Nanjing South

to

Bengbu South
07:34

to

08:16
G1971 Nanjing South

to

Bengbu South
07:39

to

08:21
G102 Nanjing South

to

Bengbu South
07:48

to

08:37
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G104 Nanjing South

to

Bengbu South
08:02

to

08:44
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G1886 Nanjing South

to

Bengbu South
08:07

to

08:59
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

D5422 Nanjing

to

Bengbu
08:40

to

10:17
G1875 Nanjing South

to

Bengbu South
08:45

to

09:27
G1975 Nanjing South

to

Bengbu South
08:49

to

09:31
D9576 Nanjing

to

Bengbu
09:36

to

11:25
G114 Nanjing South

to

Bengbu South
09:50

to

10:32
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G1224 Nanjing South

to

Bengbu South
09:55

to

10:52
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K5828 Nanjing

to

Bengbu
10:10

to

12:17
G1258 Nanjing South

to

Bengbu South
10:42

to

11:25
Premier:

154.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G1806 Nanjing South

to

Bengbu South
10:47

to

11:29
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G1921 Nanjing South

to

Bengbu South
10:51

to

11:33
G116 Nanjing South

to

Bengbu South
11:09

to

11:51
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K5826 Nanjing

to

Bengbu
11:21

to

13:28
G1214 Nanjing South

to

Bengbu South
11:54

to

12:36
Bus. Cls.:

254.5RMB

Premier:

154.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G122 Nanjing South

to

Bengbu South
12:15

to

12:56
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K5822 Nanjing

to

Bengbu
12:33

to

14:52
G1253 Nanjing South

to

Bengbu South
12:46

to

13:31
Bus. Cls.:

254.5RMB

Premier:

154.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K290 Nanjing

to

Bengbu
12:47

to

15:03
Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

G1228 Nanjing South

to

Bengbu South
12:54

to

13:43
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K376 Nanjing

to

Bengbu
12:59

to

15:12
G38 Nanjing South

to

Bengbu South
13:02

to

13:55
Bus. Cls.:

254.5RMB

Premier:

154.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K517 Nanjing

to

Bengbu
13:05

to

15:25
Bus. Cls.:

60.5RMB

Soft Sleeper (U):

111.5RMB

Soft Sleeper (U):

99.5RMB

Hard Sleeper (U):

65.5RMB

Soft Seat:

30.5RMB

Hard Seat:

19.5RMB

K361 Nanjing

to

Bengbu
13:14

to

15:19
G1925 Nanjing South

to

Bengbu South
13:17

to

13:59
G168 Nanjing South

to

Bengbu South
13:22

to

14:10
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K1147 Nanjing

to

Bengbu
13:26

to

15:31
G460 Nanjing South

to

Bengbu South
13:57

to

14:49
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G1810 Nanjing South

to

Bengbu South
14:11

to

14:53
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G7296 Nanjing South

to

Bengbu South
14:16

to

14:58
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G134 Nanjing South

to

Bengbu South
14:24

to

15:06
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G56 Nanjing South

to

Bengbu South
14:29

to

15:11
K1540 Nanjing

to

Bengbu
14:40

to

16:52
Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

G138 Nanjing South

to

Bengbu South
14:51

to

15:33
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K46 Nanjing

to

Bengbu
15:03

to

17:04
Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

K234 Nanjing

to

Bengbu
15:09

to

17:16
K2187 Nanjing

to

Bengbu
15:15

to

17:40
G1870 Nanjing South

to

Bengbu South
15:37

to

16:34
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G227 Nanjing South

to

Bengbu South
15:43

to

16:25
T205 Nanjing

to

Bengbu
15:46

to

17:33
G283 Nanjing South

to

Bengbu South
15:48

to

16:30
G7280 Nanjing South

to

Bengbu South
15:55

to

17:06
G144 Nanjing South

to

Bengbu South
16:07

to

16:49
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G1819 Nanjing South

to

Bengbu South
16:15

to

16:56
G52 Nanjing South

to

Bengbu South
16:20

to

17:01
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

1462 Nanjing

to

Bengbu
16:22

to

18:36
K464 Nanjing

to

Bengbu
16:28

to

18:48
Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

K850 Nanjing

to

Bengbu
16:45

to

19:00
Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

G1822 Nanjing South

to

Bengbu South
17:09

to

18:01
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K173 Nanjing

to

Bengbu
17:38

to

20:34
G1899 Nanjing South

to

Bengbu South
17:52

to

18:33
G216 Nanjing South

to

Bengbu South
18:06

to

18:48
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K735 Nanjing

to

Bengbu
18:19

to

20:58
K1807 Nanjing

to

Bengbu
18:32

to

21:24
Bus. Cls.:

88.5RMB

Soft Sleeper (U):

125.5RMB

Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Soft Seat:

44.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

T117 Nanjing

to

Bengbu
18:55

to

20:42
G158 Nanjing South

to

Bengbu South
18:57

to

19:39
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

Z252 Nanjing

to

Bengbu
19:03

to

20:48
K560 Nanjing

to

Bengbu
19:10

to

21:17
Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

G7696 Nanjing South

to

Bengbu South
19:13

to

19:54
G62 Nanjing South

to

Bengbu South
19:22

to

20:03
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G7293 Nanjing South

to

Bengbu South
19:27

to

20:15
G344 Nanjing South

to

Bengbu South
19:33

to

20:21
K1013 Nanjing

to

Bengbu
19:42

to

21:40
G298 Nanjing South

to

Bengbu South
19:45

to

20:34
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

K373 Nanjing

to

Bengbu
19:49

to

21:53
Bus. Cls.:

88.5RMB

Soft Sleeper (U):

125.5RMB

Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Soft Seat:

44.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

G1967 Nanjing South

to

Bengbu South
19:54

to

20:51
G1732 Nanjing South

to

Bengbu South
20:32

to

21:20
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G7290 Nanjing South

to

Bengbu South
20:37

to

21:25
K152 Nanjing

to

Bengbu
20:42

to

00:04
G7590 Nanjing South

to

Bengbu South
20:45

to

21:33
K49 Nanjing

to

Bengbu
20:48

to

00:42
Bus. Cls.:

60.5RMB

Soft Sleeper (U):

111.5RMB

Soft Sleeper (U):

99.5RMB

Hard Sleeper (U):

65.5RMB

Soft Seat:

30.5RMB

Hard Seat:

19.5RMB

G7642 Nanjing South

to

Bengbu South
20:50

to

21:38
G1662 Nanjing South

to

Bengbu South
21:03

to

21:56
G7620 Nanjing South

to

Bengbu South
21:09

to

21:50
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

G7190 Nanjing South

to

Bengbu South
21:21

to

22:03
D716 Nanjing

to

Bengbu
21:29

to

23:01
Soft Sleeper (U):

235RMB

Hard Sleeper (U):

185RMB

2nd Cls.:

57.0RMB

G7300 Nanjing South

to

Bengbu South
21:35

to

22:17
Bus. Cls.:

254.5RMB

1st Cls.:

134.5RMB

2nd Cls.:

79.5RMB

Z172 Nanjing

to

Bengbu
22:13

to

23:53
Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

K4168 Nanjing

to

Bengbu
22:32

to

01:15
Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

Z41 Nanjing

to

Bengbu
22:49

to

00:21
Z282 Nanjing

to

Bengbu
22:55

to

00:27
Bus. Cls.:

88.5RMB

Soft Sleeper (U):

125.5RMB

Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Soft Seat:

44.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

Z165 Nanjing

to

Bengbu
23:01

to

00:33
K189 Nanjing

to

Bengbu
23:19

to

01:58
Bus. Cls.:

88.5RMB

Soft Sleeper (U):

125.5RMB

Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Soft Seat:

44.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

K1333 Nanjing

to

Bengbu
23:26

to

02:10
Bus. Cls.:

88.5RMB

Soft Sleeper (U):

125.5RMB

Soft Sleeper (U):

113.5RMB

Hard Sleeper (U):

74.5RMB

Soft Seat:

44.5RMB

Hard Seat:

28.5RMB

K8357 Nanjing

to

Bengbu
23:34

to

02:05
K5576 Nanjing

to

Bengbu
23:46

to

02:17
K1182 Nanjing

to

Bengbu
24:00

to

04:38

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Nanjing to Shanghai
Nanjing to Beijing
Nanjing to Hangzhou
Nanjing to Suzhou
Nanjing to Hefei
Nanjing to Wuxi
Nanjing to Wuhan
Nanjing to Changzhou
Nanjing to Ningbo
Nanjing to Xuzhou
Nanjing to Yangzhou
Nanjing to Zhenjiang
Nanjing to Wuhu
Nanjing to Yiwu
Nanjing to Tianjin
Nanjing to Kunshan
Nanjing to Xian
Nanjing to Bengbu
Nanjing to Huangshan
Nanjing to Chuzhou
Nanjing to Jinan