Book China Travel

Zhengzhou to Changsha

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
Z170 Z Zhengzhou Changsha 01:51 10:34 8 hours 43 minutes
Z335 Z Zhengzhou Changsha 02:33 10:49 8 hours 16 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
K157 K Zhengzhou Changsha 02:50 14:18 11 hours 28 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
Z53 Z Zhengzhou Changsha 03:39 11:48 8 hours 11 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
Z263 Z Zhengzhou Changsha 04:07 12:13 8 hours 6 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
Z136 Z Zhengzhou Changsha 04:49 13:17 8 hours 28 minutes
T289 T Zhengzhou Changsha 04:56 14:07 9 hours 12 minutes Soft Sleeper (Upper): 570
Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
G439 G Zhengzhou East Changsha South 07:50 11:46 3 hours 56 minutes
G93 G Zhengzhou East Changsha South 07:56 11:16 3 hours 20 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G541 G Zhengzhou East Changsha South 08:25 12:04 3 hours 39 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G1535 G Zhengzhou East Changsha South 08:30 12:39 4 hours 9 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G423 G Zhengzhou East Changsha South 09:59 13:49 3 hours 50 minutes Premier: 749.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G403 G Zhengzhou East Changsha South 10:33 13:38 3 hours 5 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G1537 G Zhengzhou East Changsha South 10:38 14:48 4 hours 10 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G73 G Zhengzhou East Changsha South 10:48 14:15 3 hours 27 minutes
K457 K Zhengzhou Changsha 10:50 20:59 10 hours 9 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
G71 G Zhengzhou East Changsha South 10:57 24:00 3 hours 35 minutes
G531 G Zhengzhou East Changsha South 11:06 15:45 4 hours 39 minutes
G529 G Zhengzhou East Changsha South 11:14 14:21 3 hours 7 minutes
G279 G Zhengzhou East Changsha South 11:21 15:15 3 hours 54 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G81 G Zhengzhou East Changsha South 11:34 14:44 3 hours 9 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G820 G Zhengzhou West Changsha South 11:41 15:52 4 hours 11 minutes Premier: 775.5
1st Class: 651.5
2nd Class: 407.5
T368 T Zhengzhou Changsha 11:44 21:12 9 hours 28 minutes
G820 G Zhengzhou Changsha South 12:02 15:52 3 hours 50 minutes
G465 G Zhengzhou East Changsha South 12:06 16:14 4 hours 8 minutes
G421 G Zhengzhou East Changsha South 12:21 16:09 3 hours 48 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G2068 G Zhengzhou East Changsha South 12:26 16:26 4 hours 0 minutes
G79 G Zhengzhou East Changsha South 12:34 15:40 3 hours 4 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G278 G Zhengzhou East Changsha South 12:44 16:21 3 hours 37 minutes
G866 G Zhengzhou Changsha South 13:01 17:00 3 hours 59 minutes
G405 G Zhengzhou East Changsha South 13:20 24:00 3 hours 16 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G831 G Zhengzhou Changsha South 13:46 17:48 4 hours 2 minutes
G65 G Zhengzhou East Changsha South 13:51 24:00 3 hours 46 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G545 G Zhengzhou East Changsha South 14:04 18:03 3 hours 59 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G75 G Zhengzhou Changsha South 14:11 18:20 4 hours 9 minutes Business: 1255.5
1st Class: 635.5
2nd Class: 397.5
K599 K Zhengzhou Changsha 14:15 02:24 12 hours 10 minutes
G2058 G Zhengzhou East Changsha South 14:38 18:08 3 hours 30 minutes
G695 G Zhengzhou East Changsha South 14:43 18:25 3 hours 42 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G835 G Zhengzhou Changsha South 14:47 18:36 3 hours 49 minutes Business: 1255.5
1st Class: 635.5
2nd Class: 397.5
K225 K Zhengzhou Changsha 14:50 03:31 12 hours 41 minutes
G292 G Zhengzhou East Changsha South 14:52 18:56 4 hours 4 minutes
G825 G Zhengzhou Changsha South 15:04 19:05 4 hours 1 minutes
G401 G Zhengzhou East Changsha South 15:05 18:45 3 hours 40 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G533 G Zhengzhou East Changsha South 15:35 18:41 3 hours 6 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G839 G Zhengzhou Changsha South 15:36 19:15 3 hours 39 minutes Premier: 756.5
1st Class: 635.5
2nd Class: 397.5
G67 G Zhengzhou East Changsha South 15:51 19:29 3 hours 38 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
Z235 Z Zhengzhou Changsha 15:58 00:15 8 hours 17 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
G846 G Zhengzhou Changsha South 16:17 20:12 3 hours 55 minutes
G547 G Zhengzhou East Changsha South 16:44 20:43 3 hours 59 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
K1627 K Zhengzhou Changsha 16:46 04:33 11 hours 47 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
T122 T Zhengzhou Changsha 17:03 02:49 9 hours 46 minutes
T123 T Zhengzhou Changsha 17:04 02:49 9 hours 46 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
K635 K Zhengzhou Changsha 17:23 04:06 10 hours 44 minutes
G503 G Zhengzhou East Changsha South 17:44 21:14 3 hours 30 minutes Business: 1243.5
1st Class: 630.5
2nd Class: 393.5
G1218 G Zhengzhou East Changsha South 17:50 24:00 4 hours 12 minutes
G1850 G Zhengzhou East Changsha South 18:00 21:50 3 hours 50 minutes
K21 K Zhengzhou Changsha 18:02 05:53 11 hours 53 minutes
K967 K Zhengzhou Changsha 18:12 05:40 11 hours 31 minutes
Z97 Z Zhengzhou Changsha 18:31 02:29 7 hours 59 minutes Soft Sleeper (Upper): 570
Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
Z161 Z Zhengzhou Changsha 18:47 02:57 8 hours 12 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
T145 T Zhengzhou Changsha 20:10 05:21 9 hours 11 minutes
Z13 Z Zhengzhou Changsha 22:06 06:07 8 hours 1 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
Z5 Z Zhengzhou Changsha 22:12 24:00 8 hours 1 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
K1350 K Zhengzhou Changsha 22:27 09:21 10 hours 55 minutes
T252 T Zhengzhou Changsha 22:46 07:45 8 hours 59 minutes
Z1 Z Zhengzhou Changsha 23:59 08:05 8 hours 8 minutes Soft Sleeper (Upper): 312
Hard Sleeper (Upper): 200
Hard Seat: 115
G1215 G Zhengzhou East Changsha South 24:00 24:00 4 hours 12 minutes
Train No.Depart - ArriveTimePrice
Z170 Zhengzhou

to

Changsha
01:51

to

10:34
Z335 Zhengzhou

to

Changsha
02:33

to

10:49
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

K157 Zhengzhou

to

Changsha
02:50

to

14:18
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

Z53 Zhengzhou

to

Changsha
03:39

to

11:48
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

Z263 Zhengzhou

to

Changsha
04:07

to

12:13
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

Z136 Zhengzhou

to

Changsha
04:49

to

13:17
T289 Zhengzhou

to

Changsha
04:56

to

14:07
Soft Sleeper (U):

570RMB

Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

G439 Zhengzhou East

to

Changsha South
07:50

to

11:46
G93 Zhengzhou East

to

Changsha South
07:56

to

11:16
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G541 Zhengzhou East

to

Changsha South
08:25

to

12:04
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G1535 Zhengzhou East

to

Changsha South
08:30

to

12:39
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G423 Zhengzhou East

to

Changsha South
09:59

to

13:49
Premier:

749.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G403 Zhengzhou East

to

Changsha South
10:33

to

13:38
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G1537 Zhengzhou East

to

Changsha South
10:38

to

14:48
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G73 Zhengzhou East

to

Changsha South
10:48

to

14:15
K457 Zhengzhou

to

Changsha
10:50

to

20:59
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

G71 Zhengzhou East

to

Changsha South
10:57

to

24:00
G531 Zhengzhou East

to

Changsha South
11:06

to

15:45
G529 Zhengzhou East

to

Changsha South
11:14

to

14:21
G279 Zhengzhou East

to

Changsha South
11:21

to

15:15
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G81 Zhengzhou East

to

Changsha South
11:34

to

14:44
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G820 Zhengzhou West

to

Changsha South
11:41

to

15:52
Premier:

775.5RMB

1st Cls.:

651.5RMB

2nd Cls.:

407.5RMB

T368 Zhengzhou

to

Changsha
11:44

to

21:12
G820 Zhengzhou

to

Changsha South
12:02

to

15:52
G465 Zhengzhou East

to

Changsha South
12:06

to

16:14
G421 Zhengzhou East

to

Changsha South
12:21

to

16:09
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G2068 Zhengzhou East

to

Changsha South
12:26

to

16:26
G79 Zhengzhou East

to

Changsha South
12:34

to

15:40
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G278 Zhengzhou East

to

Changsha South
12:44

to

16:21
G866 Zhengzhou

to

Changsha South
13:01

to

17:00
G405 Zhengzhou East

to

Changsha South
13:20

to

24:00
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G831 Zhengzhou

to

Changsha South
13:46

to

17:48
G65 Zhengzhou East

to

Changsha South
13:51

to

24:00
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G545 Zhengzhou East

to

Changsha South
14:04

to

18:03
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G75 Zhengzhou

to

Changsha South
14:11

to

18:20
Bus. Cls.:

1255.5RMB

1st Cls.:

635.5RMB

2nd Cls.:

397.5RMB

K599 Zhengzhou

to

Changsha
14:15

to

02:24
G2058 Zhengzhou East

to

Changsha South
14:38

to

18:08
G695 Zhengzhou East

to

Changsha South
14:43

to

18:25
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G835 Zhengzhou

to

Changsha South
14:47

to

18:36
Bus. Cls.:

1255.5RMB

1st Cls.:

635.5RMB

2nd Cls.:

397.5RMB

K225 Zhengzhou

to

Changsha
14:50

to

03:31
G292 Zhengzhou East

to

Changsha South
14:52

to

18:56
G825 Zhengzhou

to

Changsha South
15:04

to

19:05
G401 Zhengzhou East

to

Changsha South
15:05

to

18:45
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G533 Zhengzhou East

to

Changsha South
15:35

to

18:41
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G839 Zhengzhou

to

Changsha South
15:36

to

19:15
Premier:

756.5RMB

1st Cls.:

635.5RMB

2nd Cls.:

397.5RMB

G67 Zhengzhou East

to

Changsha South
15:51

to

19:29
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

Z235 Zhengzhou

to

Changsha
15:58

to

00:15
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

G846 Zhengzhou

to

Changsha South
16:17

to

20:12
G547 Zhengzhou East

to

Changsha South
16:44

to

20:43
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

K1627 Zhengzhou

to

Changsha
16:46

to

04:33
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

T122 Zhengzhou

to

Changsha
17:03

to

02:49
T123 Zhengzhou

to

Changsha
17:04

to

02:49
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

K635 Zhengzhou

to

Changsha
17:23

to

04:06
G503 Zhengzhou East

to

Changsha South
17:44

to

21:14
Bus. Cls.:

1243.5RMB

1st Cls.:

630.5RMB

2nd Cls.:

393.5RMB

G1218 Zhengzhou East

to

Changsha South
17:50

to

24:00
G1850 Zhengzhou East

to

Changsha South
18:00

to

21:50
K21 Zhengzhou

to

Changsha
18:02

to

05:53
K967 Zhengzhou

to

Changsha
18:12

to

05:40
Z97 Zhengzhou

to

Changsha
18:31

to

02:29
Soft Sleeper (U):

570RMB

Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

Z161 Zhengzhou

to

Changsha
18:47

to

02:57
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

T145 Zhengzhou

to

Changsha
20:10

to

05:21
Z13 Zhengzhou

to

Changsha
22:06

to

06:07
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

Z5 Zhengzhou

to

Changsha
22:12

to

24:00
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

K1350 Zhengzhou

to

Changsha
22:27

to

09:21
T252 Zhengzhou

to

Changsha
22:46

to

07:45
Z1 Zhengzhou

to

Changsha
23:59

to

08:05
Soft Sleeper (U):

312RMB

Hard Sleeper (U):

200RMB

Hard Seat:

115RMB

G1215 Zhengzhou East

to

Changsha South
24:00

to

24:00

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Zhengzhou to Beijing
Zhengzhou to Shanghai
Zhengzhou to Luoyang
Zhengzhou to Xian
Zhengzhou to Zhengzhou
Zhengzhou to Wuhan
Zhengzhou to Kaifeng
Zhengzhou to Guangzhou
Zhengzhou to Shenzhen
Zhengzhou to Nanjing
Zhengzhou to Anyang
Zhengzhou to Jinan
Zhengzhou to Jiaozuo
Zhengzhou to Tianjin
Zhengzhou to Shangqiu
Zhengzhou to Hangzhou
Zhengzhou to Changsha
Zhengzhou to Shijiazhuang
Zhengzhou to Xuzhou
Zhengzhou to Xinxiang
Zhengzhou to Suzhou