Line 1

Guangzhou Metro

Line 1 of Guangzhou Metro first opened in 1997.