Line 13

Guangzhou Metro

Line 13 of Guangzhou Metro first opened in 2017.