Line 14

Guangzhou Metro

Line 14 of Guangzhou Metro first opened in 2018.