Line 2

Guangzhou Metro

Line 2 of Guangzhou Metro first opened in 2002.