Line 21

Guangzhou Metro

Line 21 of Guangzhou Metro first opened in 2018.