Line 3

Guangzhou Metro

Line 3 of Guangzhou Metro first opened in 2005.