Line 4

Guangzhou Metro

Line 4 of Guangzhou Metro first opened in 2005.