Line 5

Guangzhou Metro

Line 5 of Guangzhou Metro first opened in 2009.