Line 6

Guangzhou Metro

Line 6 of Guangzhou Metro first opened in 2013.