Line 7

Guangzhou Metro

Line 7 of Guangzhou Metro first opened in 2016.