Line 8

Guangzhou Metro

Line 8 of Guangzhou Metro first opened in 2010.