Line 9

Guangzhou Metro

Line 9 of Guangzhou Metro first opened in 2017.