Nanjing to Wuhan

Train Timetable

Train No.Train TypeDepart StationArrive StationDepart TimeArrive TimeDurationPriceBook
D2373 D Nanjing South Hankou 07:16 10:14 2 hours 58 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
G1113 G Nanjing South Wuhan 07:22 10:20 2 hours 58 minutes Business: 603.5
1st Class: 320.0
2nd Class: 200.5
G4591 G Nanjing South Wuhan 07:33 10:52 3 hours 19 minutes
D2254 D Nanjing South Hankou 08:20 11:30 3 hours 10 minutes
G1772 G Nanjing South Wuhan 08:25 11:11 2 hours 46 minutes
D353 D Nanjing South Hankou 08:30 11:24 2 hours 54 minutes
G1545 G Nanjing South Wuhan 08:43 11:35 2 hours 52 minutes Business: 603.5
1st Class: 320.0
2nd Class: 200.5
D637 D Nanjing South Hankou 08:48 11:51 3 hours 3 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
G599 G Nanjing South Hankou 09:00 11:44 2 hours 44 minutes Business: 600
1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
G1539 G Nanjing South Wuhan 09:05 11:51 0 minutes 1st Class: 320.0
2nd Class: 200.5
D3002 D Nanjing South Hankou 09:10 12:02 2 hours 52 minutes
D2207 D Nanjing South Hankou 09:15 12:10 2 hours 55 minutes Business: 298
Premier: 178
1st Class: 158.0
2nd Class: 99.0
D3072 D Nanjing South Hankou 09:20 12:15 2 hours 55 minutes
D3057 D Nanjing South Hankou 09:32 12:25 2 hours 53 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
D2223 D Nanjing South Hankou 09:45 12:46 3 hours 1 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
D2212 D Nanjing South Hankou 09:55 13:13 3 hours 18 minutes
G577 G Nanjing South Wuhan 10:02 13:25 3 hours 23 minutes Business: 603.5
1st Class: 320.0
2nd Class: 200.5
D656 D Nanjing South Hankou 10:12 13:23 3 hours 11 minutes
D952 D Nanjing South Hankou 10:18 12:54 2 hours 36 minutes
G677 G Nanjing South Wuhan 10:23 13:36 3 hours 13 minutes Business: 603.5
1st Class: 320.0
2nd Class: 200.5
D3064 D Nanjing South Hankou 10:37 13:43 3 hours 6 minutes
D3065 D Nanjing South Hankou 10:38 13:43 3 hours 6 minutes
D2263 D Nanjing South Hankou 10:53 13:55 3 hours 2 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
D2216 D Nanjing South Hankou 11:06 14:20 3 hours 14 minutes
D956 D Nanjing South Hankou 11:16 14:06 2 hours 50 minutes
D3022 D Nanjing South Wuchang 11:27 15:20 3 hours 53 minutes
D2271 D Nanjing South Hankou 11:32 15:04 3 hours 32 minutes 1st Class: 240.0
2nd Class: 150.0
D2246 D Nanjing South Hankou 11:42 14:46 3 hours 4 minutes
G4579 G Nanjing South Wuhan 12:18 15:09 1 day 2 hours 51 minutes
D3060 D Nanjing South Hankou 12:28 15:21 2 hours 53 minutes
D3069 D Nanjing South Hankou 12:33 15:30 2 hours 57 minutes
G1724 G Nanjing South Hankou 13:03 15:43 2 hours 39 minutes
G1781 G Nanjing South Wuhan 13:38 16:33 2 hours 55 minutes
D3081 D Nanjing South Hankou 14:44 17:40 2 hours 57 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
G1717 G Nanjing South Hankou 14:49 17:54 3 hours 6 minutes Business: 600
1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
D2197 D Nanjing South Hankou 15:32 18:57 3 hours 25 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
D3026 D Nanjing South Hankou 15:37 18:51 3 hours 14 minutes
G1743 G Nanjing South Wuhan 15:52 18:28 2 hours 41 minutes Business: 603.5
1st Class: 320.0
2nd Class: 200.5
D3083 D Nanjing South Hankou 16:00 19:10 3 hours 16 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
D3007 D Nanjing South Hankou 16:05 19:26 3 hours 21 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
G1776 G Nanjing South Wuhan 16:43 19:54 3 hours 11 minutes
D3010 D Nanjing South Hankou 16:53 19:57 3 hours 4 minutes
D2188 D Nanjing South Hankou 17:10 20:14 3 hours 4 minutes
G1737 G Nanjing South Wuhan 17:15 20:24 3 hours 9 minutes
D3032 D Nanjing South Hankou 17:24 20:57 3 hours 33 minutes
G1769 G Nanjing South Hankou 17:38 20:22 2 hours 44 minutes Business: 600
1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
D2192 D Nanjing South Hankou 17:59 21:05 3 hours 12 minutes
G1729 G Nanjing South Wuhan 18:12 20:46 2 hours 34 minutes Business: 603.5
1st Class: 320.0
2nd Class: 200.5
G583 G Nanjing South Wuhan 18:17 21:33 3 hours 44 minutes Business: 574.5
1st Class: 305.0
2nd Class: 191.5
D3015 D Nanjing South Hankou 18:22 21:33 3 hours 9 minutes 1st Class: 304.0
2nd Class: 190.0
D3014 D Nanjing South Hankou 18:26 21:35 3 hours 9 minutes
D3043 D Nanjing South Hankou 19:10 22:27 3 hours 15 minutes 1st Class: 240.0
2nd Class: 150.0
D3042 D Nanjing South Hankou 19:12 22:27 3 hours 15 minutes
D3047 D Nanjing South Hankou 20:02 23:01 2 hours 58 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
D3046 D Nanjing South Hankou 20:03 23:01 2 hours 58 minutes
G1764 G Nanjing South Wuhan 20:45 23:30 2 hours 45 minutes
G1765 G Nanjing South Wuhan 20:46 23:30 2 hours 45 minutes
D3033 D Nanjing South Hankou 24:00 24:00 3 hours 33 minutes 1st Class: 319.0
2nd Class: 200.0
Train No.Depart - ArriveTimePrice
D2373 Nanjing South

to

Hankou
07:16

to

10:14
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

G1113 Nanjing South

to

Wuhan
07:22

to

10:20
Bus. Cls.:

603.5RMB

1st Cls.:

320.0RMB

2nd Cls.:

200.5RMB

G4591 Nanjing South

to

Wuhan
07:33

to

10:52
D2254 Nanjing South

to

Hankou
08:20

to

11:30
G1772 Nanjing South

to

Wuhan
08:25

to

11:11
D353 Nanjing South

to

Hankou
08:30

to

11:24
G1545 Nanjing South

to

Wuhan
08:43

to

11:35
Bus. Cls.:

603.5RMB

1st Cls.:

320.0RMB

2nd Cls.:

200.5RMB

D637 Nanjing South

to

Hankou
08:48

to

11:51
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

G599 Nanjing South

to

Hankou
09:00

to

11:44
Bus. Cls.:

600RMB

1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

G1539 Nanjing South

to

Wuhan
09:05

to

11:51
1st Cls.:

320.0RMB

2nd Cls.:

200.5RMB

D3002 Nanjing South

to

Hankou
09:10

to

12:02
D2207 Nanjing South

to

Hankou
09:15

to

12:10
Bus. Cls.:

298RMB

Premier:

178RMB

1st Cls.:

158.0RMB

2nd Cls.:

99.0RMB

D3072 Nanjing South

to

Hankou
09:20

to

12:15
D3057 Nanjing South

to

Hankou
09:32

to

12:25
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

D2223 Nanjing South

to

Hankou
09:45

to

12:46
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

D2212 Nanjing South

to

Hankou
09:55

to

13:13
G577 Nanjing South

to

Wuhan
10:02

to

13:25
Bus. Cls.:

603.5RMB

1st Cls.:

320.0RMB

2nd Cls.:

200.5RMB

D656 Nanjing South

to

Hankou
10:12

to

13:23
D952 Nanjing South

to

Hankou
10:18

to

12:54
G677 Nanjing South

to

Wuhan
10:23

to

13:36
Bus. Cls.:

603.5RMB

1st Cls.:

320.0RMB

2nd Cls.:

200.5RMB

D3064 Nanjing South

to

Hankou
10:37

to

13:43
D3065 Nanjing South

to

Hankou
10:38

to

13:43
D2263 Nanjing South

to

Hankou
10:53

to

13:55
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

D2216 Nanjing South

to

Hankou
11:06

to

14:20
D956 Nanjing South

to

Hankou
11:16

to

14:06
D3022 Nanjing South

to

Wuchang
11:27

to

15:20
D2271 Nanjing South

to

Hankou
11:32

to

15:04
1st Cls.:

240.0RMB

2nd Cls.:

150.0RMB

D2246 Nanjing South

to

Hankou
11:42

to

14:46
G4579 Nanjing South

to

Wuhan
12:18

to

15:09
D3060 Nanjing South

to

Hankou
12:28

to

15:21
D3069 Nanjing South

to

Hankou
12:33

to

15:30
G1724 Nanjing South

to

Hankou
13:03

to

15:43
G1781 Nanjing South

to

Wuhan
13:38

to

16:33
D3081 Nanjing South

to

Hankou
14:44

to

17:40
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

G1717 Nanjing South

to

Hankou
14:49

to

17:54
Bus. Cls.:

600RMB

1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

D2197 Nanjing South

to

Hankou
15:32

to

18:57
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

D3026 Nanjing South

to

Hankou
15:37

to

18:51
G1743 Nanjing South

to

Wuhan
15:52

to

18:28
Bus. Cls.:

603.5RMB

1st Cls.:

320.0RMB

2nd Cls.:

200.5RMB

D3083 Nanjing South

to

Hankou
16:00

to

19:10
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

D3007 Nanjing South

to

Hankou
16:05

to

19:26
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

G1776 Nanjing South

to

Wuhan
16:43

to

19:54
D3010 Nanjing South

to

Hankou
16:53

to

19:57
D2188 Nanjing South

to

Hankou
17:10

to

20:14
G1737 Nanjing South

to

Wuhan
17:15

to

20:24
D3032 Nanjing South

to

Hankou
17:24

to

20:57
G1769 Nanjing South

to

Hankou
17:38

to

20:22
Bus. Cls.:

600RMB

1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

D2192 Nanjing South

to

Hankou
17:59

to

21:05
G1729 Nanjing South

to

Wuhan
18:12

to

20:46
Bus. Cls.:

603.5RMB

1st Cls.:

320.0RMB

2nd Cls.:

200.5RMB

G583 Nanjing South

to

Wuhan
18:17

to

21:33
Bus. Cls.:

574.5RMB

1st Cls.:

305.0RMB

2nd Cls.:

191.5RMB

D3015 Nanjing South

to

Hankou
18:22

to

21:33
1st Cls.:

304.0RMB

2nd Cls.:

190.0RMB

D3014 Nanjing South

to

Hankou
18:26

to

21:35
D3043 Nanjing South

to

Hankou
19:10

to

22:27
1st Cls.:

240.0RMB

2nd Cls.:

150.0RMB

D3042 Nanjing South

to

Hankou
19:12

to

22:27
D3047 Nanjing South

to

Hankou
20:02

to

23:01
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

D3046 Nanjing South

to

Hankou
20:03

to

23:01
G1764 Nanjing South

to

Wuhan
20:45

to

23:30
G1765 Nanjing South

to

Wuhan
20:46

to

23:30
D3033 Nanjing South

to

Hankou
24:00

to

24:00
1st Cls.:

319.0RMB

2nd Cls.:

200.0RMB

Top China Train Routes

Shanghai to Beijing
Hangzhou to Shanghai
Shanghai to Hangzhou
Beijing to Shanghai
Shanghai to Suzhou
Suzhou to Shanghai
Guangzhou to Shenzhen
Shenzhen to Guangzhou
Nanjing to Shanghai
Shanghai to Nanjing
Guangzhou to Xianggangxijiulong
Xianggangxijiulong to Guangzhou
Tianjin to Beijing
Beijing to Tianjin
Shanghai to Wuxi
Beijing to Xian
Ningbo to Shanghai
Wuxi to Shanghai
Shanghai to Ningbo
Yiwu to Shanghai
Shanghai to Yiwu

Top Routes From Origin

Nanjing to Shanghai
Nanjing to Beijing
Nanjing to Hangzhou
Nanjing to Suzhou
Nanjing to Hefei
Nanjing to Wuxi
Nanjing to Wuhan
Nanjing to Changzhou
Nanjing to Ningbo
Nanjing to Xuzhou
Nanjing to Yangzhou
Nanjing to Zhenjiang
Nanjing to Wuhu
Nanjing to Yiwu
Nanjing to Tianjin
Nanjing to Kunshan
Nanjing to Xian
Nanjing to Bengbu
Nanjing to Huangshan
Nanjing to Chuzhou
Nanjing to Jinan